در اولین جلسه شورای شهرستان بستک که با حضور مهندس پرتابیان فرماندار واحمدی معاون ایشان در فرمانداری بستک برگزار شد.اعضای هیئت رئیسه شورای شهرستان انتخاب شدنددر این جلسه آقای محمد عقیل مدنی با اکثریت آراء به عنوان نماینده شورای شهرستان بستک در شورای استان هرمزگان انتخاب شدندوآقای حسین احمدیان به عنوان رئیس شورای شهرستان،آقای فرهاد محمدیان به عنوان نائب رئیس وسخنگو وآقای صدیق براشی به عنوان منشی شورای شهرستان انتخاب شدند.شورای شهرستان بستک متشکل از نمایندگان شهر جناح و بستک ،بخش جناح،بخش کوخرد و هرنگ وبخش مرکزی می باشد.

ارسال دیدگاه

*

code