معرفی شورا

  • یکشنبه - 25 اسفند 1392
  • قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در متن اصول مربوط به شوراهاي اسلامي كشور ، ضمن بحث و بررسي و تصويب اصول راهگشا ، بر اين نكته تاكيد دارد كه كشور مي‌بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود. بر اين اساس است كه علاوه بر انتخاب ...

    گالــــری