روز شمار شورای دوره چهارم

  • دوشنبه - 26 اسفند 1392
  • 92/6/12 : جلسه در فرمانداری بستک و تعيين هيئت رئيسه شورا 1- رئيس شورا : دکتر علی درخشنده 2- نائب رئيس : محمد عقيل مدنی 3- خزانه دار : يوسف مربوطی 4- منشی : مهندس عبدالهی 5- منشی : محمد علی رضايی 92/6/13 : اولين جلسه شورای دوره چهارم و تعيين ...

    گالــــری